Executive Body

  PRESIDENT
GENERAL SECRETARY
 
  Shri Satyanarayan Rathi
9822845577
Shri Rajendra Bansal
9422807811
 
  VICE-PRESIDENT
 
  Shri Dharampal Agarwal
9422108411
Shri Sajjan Jain
9822278662
 
  JOINT SECRETARY
 
  Shri Shankar Agarwal
9823096997
Shri Vasudev Malu
9373108020
 
  TREASURER
 
  Shri Mangilal Bajaj
9822269791
 
  MEMBERS
Shri Hariom Chaudhary
9822278601
Shri Purushottam Malu
9822265551
Shri Kamal Agarwal
9823043683
Shri Dilip Agarwal
9822926500
 
  CO-OP MEMBERS
Shri Satish Jain
9423685741
Shri Minku Agrawal
9422116049
Shri Naresh Jain
9881740926
Shri Rakesh Kundra
9822577518
 
  ADVISORY COMMITTEE
 
  Shri Yugpradhan Mehta
9422114876
Shri Shyam Wagh
9225213082